EŽTT: Privalomas teismo nurodymas asmeniui atlikti DNR testą tėvystės nustatymo byloje nelėmė asmens teisės į privatų gyvenimą pažeidimo

2019 m . sausio 29 . Europos Žmogaus Teisių Teismas  priėmė sprendimą byloje MIFSUD v. MALTA, bylos Nr. 62257/15, kuriame konstatavo, jog privalomas teismo nurodymas asmeniui atlikti DNR testą tėvystės nustatymo byloje nelėmė asmens teisės į privatų gyvenimą pažeidimo.

Svarbiausia bylos faktai:

2012 m. gruodį moteris „X“ kreipėsi į Maltos teismą su reikalavimu pripažinti pareiškėją jos biologiniu tėvu ir tai nurodyti pakeičiant jos duomenis gimimo liudijime. Pareiškėjas savo tėvystę neigė, todėl „X“ reikalavo teismo nurodyti pareiškėjui atlikti DNR testą, kaip tai tokiais atvejais numato Maltos civilinis kodeksas. Pareiškėjas tokiam reikalavimui prieštaravo, teigdamas, kad jo privertimas atlikti testą pažeistų jo teisę į privatų gyvenimą, kaip tai numato Europos Žmogaus teisių konvencijos (toliau – ir EŽTK) 8 str. ir prašė teismo šiuo klausimu kreiptis į Konstitucinį teismą.

Tiek pirmosios instancijos teismas, tiek ir Konstitucinis teismas atmetė pareiškėjo prieštaravimus. Konstitucinis teismas savo sprendimą grindė „X“ teise žinoti savo tėvą ir nurodė, jog pareiškėjas, atlikdamas DNR testą (mėginys buvo imamas iš pareiškėjo seilių) dėl to nepatirtų pažeminimo ar kitokio reikšmingo neigiamo emocinio poveikio. DNR testas galiausiai buvo atliktas.

Pareiškėjas 2015 m. gruodį kreipėsi į EŽTT, savo skundą grįsdamas tuo, kad Maltos įstatymai, numatantys privalomą DNR testo atlikimą teisminiuose ginčuose dėl tėvystės nustatymo, nepaisant testuotinos ginčo šalies valios, pažeidė jo EŽTK 8 str. (teisė į į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą).

EŽTT sprendimo esmė:

Savo sprendime EŽTT gilinosi į tai, ar Maltos teismai išlaikė pusiausvyrą tarp pareiškėjo teisės atsisakyti pateikti DNR mėginį, t.y. dalyvauti procedūroje, kuri darytų įtaką jo teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą ir „X“ teisės sužinot svarbius jos tapatybei klausimus. EŽTT pabrėžė, jog tokiais atvejais reikėtų tirti teisės aktų konkretų poveikį konkrečiam asmeniui, o ne teisę kaip tokią abstrakčiai.

Pareiškėjas savo skunde teigė, jog Maltos teisė pažeidė jo, kaip ginčo šalies lygiateisiškumo principą, dėl to, jog toks privalomasis teismo nurodymas atlikti DNR testą buvo duotas pačioje teismo proceso pradžioje, prieš kuriai nors iš šalių pateikiant savo argumentuotą nuomonę dėl tokio testo atlikimo būtinumo. Be to, toks testas, anot pareiškėjo, lemtų bylos šalies privertimą teikti sau nepalankius įrodymus.

EŽTT nesutiko su pareiškėjo teiginiais dėl vertimo atlikti testą prieš tai nesuteikiant jam galimybės pateikti teismui kitus įrodymus. Tiek pareiškėjas, tiek ir „X“ savo pozicijas pateikė pirmosios instancijos teisme, kuris savo sprendimą dėl nurodymo atlikti testą atidėjo iki pareiškėjo prieštaravimai bus išspręsti aukštesnės instancijos teismuose. Net ir teismui nurodžius atlikti testą, pareiškėjas turėjo galimybę kvestionuoti atlikto testo rezultatus.

EŽTT atmetė pareiškėjo argumentus apie vertimą teikti įrodymus prieš save, nurodydamas, kad šioje byloje svarbu tai, kad pareiškėjas turėjo galimybę pasinaudoti visomis savo procesinėmis teisėmis: dalyvauti procese, pateikti savo argumentus, apklausti liudytojus ir kt. Tokių testų atlikimas neprieštarauja teisės viršenybės ir teisingumo principams, ypatingai atsižvelgiant į šios bylos kontekste esančią valstybės pareigą užtikrinti ir „X“ teises, ginamas EŽTK 8 str.

EŽTT nors iš dalies sutikdamas su pareiškėjo argumentu, jog teoriškai šio testo atlikimas jam buvo privalomas ir dėl to buvo galimybę kilti EŽTK 8 str. pažeidimui, visgi nurodė, jog praktiškai to tikimybė šiuo atveju buvo menka, be to pareiškėjo prieštaravimai buvo išnagrinėti visose Maltos teismų instancijose, dėl kurių nešališkumo ar neteisingumo jokių abejonių nekilo.

Apibendrindamas EŽTT pažymėjo, jog Maltos teismai išlaikė pusiausvyrą tarp pareiškėjo ir „X“ teisėtų interesų ir todėl EŽTK 8 str. pažeidimo konstatuoti negalima.

Šis sprendimas dar nėra įsiteisėjęs. Jį bet kuri bylos šalis per mėnesį gali prašyti pateikti EŽTT Didžiosios kolegijos nagrinėjimui. Sprendimo tekstą rasite čia: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22sort%22:[%22kpdate%20Descending%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-189641%22]}

Send this to a friend