Ar tikrai profiliavimui reikia sutikimo?

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, atlikusi asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros ir lojalumo programos tikslais teisėtumo patikrinimą, 2018-09-26 rezultatų apibendrinime padarė išvadą, kad „asmens duomenys profiliavimo tikslais galėtų būti tvarkomi tik su duomenų subjekto sutikimu“ (žr. nuorodą).  

Iš šios išvados susidaro įspūdis, kad Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija profiliavimą laiko savarankišku duomenų tvarkymo tikslu, paprasčiau tariant – profiliavimu dėl profiliavimo, nors profiliavimo tikslas – įvertinti su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, t.y. atlikti analizes arba daryti prognozes, susijusias su asmenimis. Akivaizdu, kad prognozės ar analizės, susijusios su duomenų subjekto asmeniniais aspektais, pačios savaime yra nereikalingos, nes profiliavimu siekiama sudaryti asmens profilį, kad būtų pasiektas galutinis duomenų tvarkymo tikslas, pvz., pasiūlyti konkrečias paslaugas, įvertinti asmens mokumą ir pan.  

Logiškai peršasi išvada, kad profiliavimas yra ne tikslas pats savaime, o asmens duomenų tvarkymo būdas, skirtas konkrečiam tikslui pasiekti. Taigi, kyla klausimas, ar visuomet profiliavimui reikia duomenų subjekto sutikimo? Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) nuostatų sisteminė analizė, mūsų nuomone, leidžia daryti išvadą, kad ne. Štai kodėl: BDAR 21 straipsnio 1 dalis aiškiai nurodo, kad duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, įskaitant profiliavimą, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas teisėto intereso pagrindu. Taigi, iš šios BDAR nuostatos galima daryti pagrįstą išvadą, kad tuo atveju, kai duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas, profiliavimas irgi gali būti grindžiamas teisėto intereso pagrindu ir duomenų subjekto sutikimo profiliavimui nereikia. Duomenų subjektas tik turi teisę nesutikti su profiliavimu, tačiau jo teisė nėra absoliuti. Be to, jei profiliavimas, kaip vienas iš duomenų tvarkymo būdų, vykdomas kitu teisiniu pagrindu, nei duomenų subjekto sutikimas ar teisėtas interesas, profiliavimui ne tik nereikalingas sutikimas, bet duomenų subjektas net neturi teisės tam prieštarauti (nesutikti).

Send this to a friend