2017 m. kovo 28 d. Naujienlaiškis

Siūloma sumažinti reikalavimus akcinių bendrovių įstatinio kapitalo minimaliam dydžiui.

2017-03-10 registruotas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo siekiama reglamentuoti akcijų suteikimo bendrovės, patronuojančios ir (ar) dukterinės bendrovės darbuotojams, valdymo organo ar priežiūros organo nariams procedūras ir taikomus reikalavimus; nustatyti, kokiais atvejais ir kokiems asmenims UAB galėtų siūlyti įgyti jos akcijų ir tai nebūtų laikoma viešu vertybinių popierių siūlymu; sumažinti reikalaujamą akcinių bendrovių įstatinio kapitalo minimalų dydį iki 25 tūkstančių eurų; nustatyti procedūras, kurių laikydamosi bendrovės galėtų pakeisti išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio; nustatyti pareigą asmeniui kartu su bendrovei teikiamu pranešimu apie akcijų įgijimą pateikti ir akcijų įgijimą liudijantį dokumentą ar jo išrašą, patikslinti atvejus, kada toks pranešimas turi būti pateiktas bendrovei. Su įstatymo projektu galima susipažinti čia.

 

Siūloma taikyti Civilinio kodekso 4.57 ir 4.58 straipsnių nuostatas dėl bešeimininkių daiktų tais atvejais, kai bendrovės akcijų savininkas yra nežinomas.

           2017-03-10 registruotas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo siekiama  įtvirtinti pareigą taikyti Civilinio kodekso 4.57 ir 4.58 straipsnių nuostatas dėl bešeimininkių daiktų tais atvejais, kai bendrovės akcijų savininkas yra nežinomas ir bendrovei nepavyksta šio akcininko nustatyti. Su įstatymo projektu galima susipažinti čia.

Siūloma nustatyti reikalavimus mokesčių lengvatų taikymui ir investuotojams, kuriems išnuomoti laisvosios ekonominės zonos teritorijoje esantys žemės sklypai ar jų dalys, kol nėra įsteigta zonos bendrovė.

            2017-03-16 registruotas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siekiama nustatyti reikalavimus mokesčių lengvatų taikymui investuotojams. Įstatymo projekte numatoma, kad Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytos mokesčių lengvatos taikomos tokia pačia tvarka ir sąlygomis ir investuotojams, kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo bei konkrečių Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų įstatymų nustatytomis sąlygomis ir tvarka yra išnuomoti zonos teritorijoje esantys žemės sklypai ar jų dalys, kol nėra įsteigta zonos valdymo bendrovė, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatyme.  Su įstatymo projektu galima susipažinti čia.

Siūloma laisvosios ekonominės zonos įmonės statuso įgijimą sieti su zonos valdymo bendrovės leidimo vykdyti veiklą zonoje išdavimu.

              2017-03-16 registruotas Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo numatoma zonos įmonę apibrėžti kaip Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių juridinių asmenų registravimą, nustatyta tvarka įregistruotą bet kokios nuosavybės formos ir rūšies ūkio subjektą, kuriam zonos valdymo bendrovė išdavė leidimą vykdyti veiklą zonoje ir kuriam taikomos LEZPĮ nustatytos veiklos sąlygos ir valstybės garantijos jo veiklai zonoje. Tokios nuostatos įtvirtinimu bus atsisakyta perteklinio įmonės buveinės vietos adreso registracijos zonos teritorijoje reikalavimo, nes zonos įmonės statuso įgijimas bus susietas tik su zonos valdymo bendrovės leidimo įmonei vykdyti veiklą zonoje išdavimu ir duomenų, susijusių su zonos įmonės statuso įgijimu, įregistravimu Juridinių asmenų registre. Zonos įmonė zonos įmonės statusą įgys po to, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojas teisės aktų, reguliuojančių juridinių asmenų registravimą, nustatyta tvarka įregistruos duomenis (įskaitant ir zonos valdymo bendrovės išduotą leidimą veiklai zonoje ir įmonės įstatus ar įmonės įstatų pakeitimus), susijusius su zonos įmonės statuso įgijimu. Be to, numatyta galimybė, kad kol įstatymo nustatyta tvarka nėra įsteigta zonos valdymo bendrovė, LEZPĮ nustatytas mokesčių lengvatas taikyti ir investuotojams, kuriems įstatymų nustatyta tvarka savivaldybės administracija išnuomoja zonos teritorijoje esančius žemės sklypus ar jų dalis. Su įstatymo projektu galite susipažinti čia.

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ATNAUJINTI LEIDINIAI IR KOMENTARAI

Dėl atnaujinto leidinio „Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai“.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad parengė naują leidinio „Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai" redakciją. Šis leidinys yra skelbiamas VMI prie FM Konsultacinės medžiagos kataloge.

Parengtas leidinys „Kaip išvengti įtraukimo į sandorius, susijusius su sukčiavimu PVM srityje“.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė leidinį, kuriame pateikiami patarimai ekonominę veiklą vykdantiems asmenims, kaip jie, įgyvendindami Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką, galėtų įsitikinti, jog jų sudaromais sandoriais nebus prisidedama prie sukčiavimo mokesčių srityje.

Leidinyje nurodyta kokiomis galimybėmis gali būti pasinaudota siekiant surinkti papildomą informaciją apie būsimą verslo partnerį arba įsitikinti, kad pateikta informacija yra teisinga, kokiais būdais galima patikrinti surinktą informaciją apie būsimą verslo partnerį, nurodyti rizikos požymiai būsimo verslo partnerio patikimumui įvertinti.

 

Dėl paramos skyrimo religinėms bendruomenėms ir bendrijoms.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškino dėl vienetų, kurie užsiima vaizdo ir ryšio sklaida bei teikia paramą religinėms bendruomenėms bei bendrijoms ir galimai neteisėtai naudojasi mokestinėmis lengvatomis paramai, kuri pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuostatas suprantama, kaip neatlygintinas įstatyme numatytų dalykų teikimas. Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kad jeigu vieneto teikiamos piniginės lėšos religinei bendruomenei ar bendrijai siejamos su naudos gavimu, t. y. kaip atlygis už telekomunikacinės įrangos talpinimą, todėl vienetui negali būti taikomos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio 28 straipsnio 2 dalies nuostatos, leidžiančios sumažinti savo pajamas, skiriant iki 40 proc. gautų pajamų. Šiuo atveju vienetas, religinei bendruomenei ar bendrijai sumokėtą sumą, apskaičiuodamas apmokestinamąjį pelną, turėtų priskirti leidžiamiems atskaitymams, kaip su ekonominės naudos gavimu susijusias sąnaudas.

2017 m. vasario 9 d. Naujienlaiškis

2017 m. kovo mėn. Naujienos

Tarptautinė audito ir apskaitos bendrovė UAB „Grant Thornton Baltic“ jungiasi su advokatų profesine bendrija 3law “Miškinis ir partneriai“.

Plačiau